Το ΑΚΜΗ ΚΕΚ συστάθηκε το 2000 και πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας με έδρα στην Αθήνα και παραρτήματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) και Κρήτης (Ηράκλειο). Ο αριθμός μητρώου πιστοποίησης είναι 11101525.


  Εξειδικεύεται στα θεματικά πεδία :
 • Οικονομίας και Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
 • Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Περιβάλλοντος
 • Υγείας & Πρόνοιας
 • Παιδαγωγικά
 • Αγροτικά
 • Τεχνικά & Μεταφορών

Το ΑΚΜΗ ΚΕΚ ανήκει στον Όμιλο Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας ΑΚΜΗ, που δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης από το 1975 και διαθέτει εκπαιδευτικά ινστιτούτα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και άτυπης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης (Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών καιΚΕΚ).
  Ο Όμιλος Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας ΑΚΜΗ:
 • Σχεδίασε και εισήγαγε πρόγραμμα κατάρτισης e-learning
 • Εφάρμοσε τις «Ημέρες Σταδιοδρομίας» με στόχο τη γνωριμία των επιχειρήσεων με τους αποφοίτους
 • Υλοποιεί διεθνή προγράμματα κατάρτισης για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (π.χ. πρόγραμμα CORPUS/Media Plus για στελέχη τηλεοπτικών σταθμών και Εταιριών Παραγωγής).
Στη διάρκεια του ΚΠΣ ΙΙ και κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση» τα στελέχη του ΑΚΜΗ ΚΕΚ δραστηριοποιήθηκαν στην υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης μέσω του KEK Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Οργανισμός (ΕΕΟ ΚΕΚ) το οποίο είχε πιστοποιηθεί.

Το ΕΕΟ ΚΕΚ λειτούργησε από το 1991 έως το 1995 στα πλαίσια του πρώτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και υλοποίησε 43 προγράμματα κατάρτισης, εκπαιδεύοντας 1.565 καταρτιζόμενους, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, συνολικής διάρκειας 540 χιλιάδων ανθρωποωρών κατάρτισης.
Την περίοδο 1994 έως 1996 ο ΕΕΟ πιστοποιήθηκε ως ΚΕΚ ΕΕΟ στην πρώτη περίοδο πιστοποίησης και υλοποίησε 14 προγράμματα κατάρτισης, Εθνικού και Περιφερειακού Σκέλους.

Τέλος την περίοδο 2001 – 2010 το ΚΕΚ ΑΚΜΗ υλοποίησε 174 προγράμματα ανέργων, εκπαιδεύοντας 3688 ανέργους συνολικής διάρκειας 51096 χιλιάδων ανθρωποωρών κατάρτισης και 40 προγράμματα εργαζομένων, εκπαιδεύοντας 2447 εργαζομένους από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, συνολικής διάρκειας 10350 ανθρωποωρών κατάρτισης.

Σχόλια